Menu
Zoeken Annuleer


Missie

De missie voor SKBG en haar medewerkers: ‘BRENGT TALENT TOT BLOEI’.

 

Iedereen heeft talenten. Aangeboren begaafdheden die maken dat ieder mens uniek is. Deze talenten zijn in aanleg aanwezig en het is niet altijd vanzelfsprekend dat talenten tot leven komen. Het is de missie van SKBG om talenten, van zowel haar leerlingen als haar medewerkers, zoveel als mogelijk tot bloei te brengen. Daarbij gaat het ons niet alleen om cognitieve talenten, maar zeker ook om bijvoorbeeld sociale, maatschappelijke, creatieve en culturele talenten. Hiermee hopen wij bij te dragen aan een duurzame, kwalitatieve en harmonieuze maatschappij waarin mensen doen waar ze goed in zijn en voor zichzelf en hun omgeving een optimale en positieve bijdrage leveren.

 

Het onderwijs is werkelijk passend voor alle leerlingen, wat hun leerbehoefte (of talent) ook is. Op een ondernemende, doelgerichte wijze wordt onderwijs aangeboden. Ook onderwijs in kleine kernen/op kleine scholen wordt in stand gehouden, op voorwaarde dat dit onderwijskundig en economisch verantwoord is.

 

De kernwaarden voor SKBG zijn:
 

·         Resultaatgericht;

·         Ondernemerschap: verantwoordelijkheid en pro-activiteit;

·         Talent;

·         Intrinsieke motivatie en passie;

·         Professionaliteit.

 

Visie 

De grondslag voor het handelen van SKBG is in beginsel gelegen in de christelijke (i.c. katholieke) geloofsovertuiging. De praktijk laat zien dat de individuele scholen hier verschillend mee omgaan. Echter, de normen en waarden die op de scholen worden uitgedragen en bijgebracht zijn wel op alle scholen gelijk: het tonen van respect voor anderen, verbetering van het welzijn van de medemens door solidariteit, streven naar sociale rechtvaardigheid en het uitdragen van een optimistische visie op de wereld en het leven. Deze persoonlijke ontwikkeling van het kind is gericht op de individuele capaciteiten, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het bevorderen van zelfstandigheid, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het toekomstgericht handelen.

 

SKBG stelt zich ten doel een veilige omgeving te creëren en te handhaven waarbinnen leerkrachten en leerlingen op basis van de katholieke levensovertuiging een optimaal pedagogisch resultaat kunnen bereiken.