Menu
Zoeken Annuleer


De SKBG-organisatie is opgebouwd volgens het College van Bestuur | Raad van Toezicht model.

Bij de vervulling van de taken richt de Raad van Toezicht zich op de opdracht van het bevoegd gezag en naar de opdracht zoals die wordt benadrukt in artikel 7 van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs, een en ander zoals vastgelegd in de Statuten en het Reglement Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Stichting in het algemeen, het functioneren van het College van Bestuur in het bijzonder en op het functioneren van de onder de Stichting ressorterende scholen, voor zover dat rechtstreeks raakt aan het functioneren van de Stichting. 

De Raad van Toezicht komt zeven maal per jaar bijeen waarbij het College van Bestuur aanwezig is (zonder stemrecht). Daarnaast heeft de Raad minimaal één maal per jaar een overleg met de GMR in het kader van de horizontale verantwoording. De onderwerpen betreffen met name het werkgeverschap voor het College van Bestuur, financiële verantwoording (jaarverslag/jaarrekening) en beleid in ruime zin, een en ander conform de omschrijving in de Statuten.


Samenstelling Raad van Toezicht SKBG 
 
De heer W.G.A.M. Weijers | voorzitter w.weijers@skbg.nl

De heer P. Douwsma | portefeuille Finance & Control p.douwsma@skbg.nl

Mevrouw I.C.J.I.M. van Dorp | portefeuille Personeel i.vandorp@skbg.nl

De heer R.J.M. Schutte | voorgedragen door de GMR | portefeuille Facilitair & Huisvesting r.schutte@skbg.nl 

De heer H. van der Noordt | portefeuille ICT h.vandernoordt@skbg.nl