Onze missie

SKBG biedt vanuit een katholieke en oecumenische traditie eigentijds en boeiend basisonderwijs dat voor alle kinderen toegankelijk is. Doel is dat elk kind zich naar vermogen en met respect voor anderen ontwikkelt en een bij hem/haar passend uitstroomniveau VO behaalt. SKBG geeft zo gevolg aan Artikel 29 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, zoals al in 1989 vastgelegd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: 'Het onderwijs is gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, de talenten en de geestelijke en lichamelijke vermogens van elk kind. En het onderwijs bereidt het kind voor op een actief en volwassen leven in een vrije samenleving met respect voor mensenrechten, zijn ouders, zijn culturele achtergrond, taal en waarden en voor de culturele achtergrond van anderen'.

Het positief kritisch benaderen van nieuwe inzichten en van elkaar, is binnen SKBG vanzelfsprekend en draagt eraan bij dat SKBG een professionele onderwijsorganisatie is en blijft.

Een docent van SKBG leert kinderen om hun passie te volgen en gemotiveerd te blijven.  Zo kunnen wij onze leerlingen voorbereiden op een actief en volwassen leven in een vrije samenleving met respect voor mensen-rechten, hun ouders, culturele achtergrond, taal, waarden en voor de culturele achtergrond van anderen.

Onze kernwaarden

Iedere school van SKBG geeft invulling aan vijf kernwaarden. Deze trachten wij zowel aan docenten als leerlingen mee te geven.  

  1. Resultaatgericht;
  2. Een ondernemende, verantwoordelijke en pro-actieve houding;
  3. Ruimte voor talent;
  4. Intrinsieke motivatie en passie;
  5. Professionaliteit.

Identiteit

SKBG biedt vanuit een katholieke en oecumenische traditie onderwijs dat voor alle kinderen toegankelijk is. Doel is dat elk kind zich naar vermogen en met respect voor anderen ontwikkelt. Van medewerkers van SKBG wordt verwacht, dat zij de katholieke en oecumenische traditie van de scholen respecteren.

Onderwijs 7

Leerwerkgemeenschap

Hoewel onze scholen ver uit elkaar liggen, werken we veel samen. De basisscholen zijn verbonden als één leerwerkgemeenschap. Dat zie je terug in bijvoorbeeld de intervisies, de SKBG-academie, de gezamenlijke begeleiding van starters en de jaarlijkse SKBG-dag, waarbij al onze medewerkers elkaar ontmoeten en kennis delen.

Als SKBG blijven we op al onze scholen, ongeacht grootte en onderwijsmethode, resultaatgericht werken aan het beste voor de leerling. Want leren doe je niet alleen.

School Ons Onderwijs (1)

Onze visie

Bij SKBG blijven we ons ontwikkelen.

Dit geldt niet alleen voor docenten en leerlingen, maar ook voor de coaches, interne begeleiders, ICT’ers en andere interne specialisten.

Hoewel onze scholen onderling verschillen qua onderwijs methodes worden onze missie, visie en kernwaarden door alle scholen gedeeld.

Eigentijds onderwijs

Eigentijds en boeiend onderwijs staat centraal bij SKBG. In deze tijd zijn - naast cognitieve vaardigheden - creativiteit, probleemoplossend vermogen en kritisch denkvermogen van cruciaal belang. Voor ons onderwijs betekent dit, dat het samen leren centraal staat. De dialoog met elkaar, experimenteren en het maken van fouten zijn daarbij belangrijk. Een betekenisvolle, positieve en stimulerende leeromgeving met adequate digitale hulpmiddelen maakt het leren boeiend. De professionals van SKBG krijgen de ruimte om hun talenten daarvoor in te zetten. Dit doen we samen. De docenten van de SKBG-scholen kennen elkaar en zoeken elkaar op om zich en elkaar te blijven ontwikkelen. Dat is SKBG.

Ben jij geïnteresseerd in een baan SKBG? Bekijk dan onze vacatures.

gogoanime